Prekybos lengvatų sistemos kilmės sertifikatas

prekybos lengvatų sistemos kilmės sertifikatas

Advokatai Byla A 1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės pranešėjaRomano Klišausko kolegijos pirmininkas ir Arūno Sutkevičiaus, 2sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei3dalyvaujant atsakovo atstovui G. Bendrovė šiems automobiliams Utenos krovinių poste įformino prekybos lengvatų sistemos kilmės sertifikatas administracinio dokumento importo rinkinius toliau — ir BAD importo rinkiniai Nr.

Muitinio įforminimo metu Bendrovė Europos Bendrijos prekių preferencinei kilmei įrodyti pateikė prekių judėjimo sertifikatus EUR. M, Nr. Tarybos reglamento EEB Nr. Todėl Panevėžio teritorinė muitinė m. Bendrovė, nesutikdama su šiais teritorinės muitinės sprendimais, patikė skundą Muitinės departamentui, tačiau atsakovas lapkričio 6 d. Mokestinių ginčų komisija, išnagrinėjusi Bendrovės skundą dėl šio Muitinės departamento lapkričio 6 d.

Rėmėsi Šveicarijos generalinio muitinės derektorato m. Pareiškėjo nuomone, Komisijos sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas. Atkreipė dėmesį į tai, kad Muitinės departamento generalinio direktoriaus m. Paaiškino, kad Bendrovei prekių muitinio įforminimo metu pateikus muitinei EUR. Visus EUR.

Pažymėjo, kad muitinės sprendimuose išvardytų 9 lengvųjų automobilių kilmė taip pat yra nustatoma pagal jų kėbulo numerius. Teigė, kad judėjimo sertifikatų EUR. Muitinės departamento direktoriaus m.

Bendrijos muitinės kodekso 26 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad nepaisant to, jog pateiktas kilmę įrodantis dokumentas, muitinė turi teisę, kilus rimtoms abejonėms, reikalauti, kad būtų pateiktas bet kuris papildomas įrodymas, liudijantis, kad nurodyta prekių kilmė tenkina atitinkamų Bendrijos teisės aktų nustatytų taisyklių reikalavimus.

Paaiškino, kad muitinei kilo abejonių dėl Bendrovės pateiktų kilmės dokumentų autentiškumo.

  1. EUR-Lex - R - EN - EUR-Lex
  2. Lektorė Rima Zabalevičienė, Vilniaus teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo skyriaus viršininkės pavaduotoja.
  3. Ko ieškoti prekiaujant opcionais
  4. Dėl A formos kilmės sertifikatų ir ginčo prekių kilmės m.

Prekybos lengvatų sistemos kilmės sertifikatas m. M išduoti klaidingai ir kad automobiliai laikytini nenustatytos kilmės.

Prekės kilmė

Teigė, kad atsižvelgiant į tai, jog Bendrovės pateiktų kilmės dokumentų autentiškumas nebuvo patvirtintas, šie dokumentai neįrodo preferencinės prekių kilmės. Akcentavo, kad spaudai ant Bendrovės pateiktų dokumentų dar nepatvirtina prekių kilmės, o Lietuvos Respublikos muitinė neturi pagrindo abejoti Šveicarijos Konfederacijos institucijos, t. Šveicarijos Konfederacijos muitinės oficialiu atsakymu.

Pažymėjo, kad Bendrovė, iškilus abejonėms dėl pateiktų kilmės dokumentų autentiškumo, nepateikė muitinei jokių papildomų įrodymų, kurie pagrįstų preferencinę prekių kilmę.

M ir Nr. M su Šveicarijos Konfederacijos muitinės antspaudais. Kilus abejonių dėl Bendrovės pateiktų dokumentų autentiškumo, Muitinės departamentas kreipėsi į Šveicarijos Konfederacijos muitinę dėl Bendrovės pateiktų prekių kilmę patvirtinančių dokumentų autentiškumo patikrinimo.

Pažymėjo, jog tokia muitinės teisė yra įtvirtinta Prekybos lengvatų sistemos kilmės sertifikatas muitinės kodekso 26 straipsnio 2 dalyje bei Laisvosios prekybos sutarties tarp Europos Bendrijų ir Šveicarijos Konfederacijos 3 protokolo 32 straipsnyje. Atsižvelgęs į tai, kad Šveicarijos Konfederacijos muitinė pagal Muitinės departamento pateiktą užklausą atlikusi tyrimą m.

Pirmosios instancijos teismo sprendimas nepagrįstas ir neteisėtas. Pareiškėjo nuomone, teismas pažeidė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme toliau — ir ABTĮ įtvirtintas taisykles dėl objektyvaus visų aplinkybių įvertinimo. Prekių kilmės paneigimo įrodymu negali būti laikomas Šveicarijos Konfederacijos generalinio muitinės direktorato m. Todėl, pareiškėjo nuomone, šie dokumentai yra įrodymai, patvirtinantys, kad prekių kilmė yra pripažinta ir x3ap prekybos sistemos išplėtimas. Teismas neatsižvelgė į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką m.

Applications Linguee

Apelianto nuomone, remdamasis šia teismų praktika pirmosios instancijos teismas turėjo pripažinti, kad muitinė pažeidė nustatytą mokestinės prievolės įregistravimo procedūrą, t. Pažymėjo, kad Bendrovė per visą muitinės procedūrų vykdymo laikotarpį dėl lengvatinių muitų taikymo sąlygų elgėsi sąžiningai. Lengvųjų automobilių kilmė gamybos vieta yra visuotinai žinomas faktas, kurio įrodinėti nereikėtų.

Be to, pagaminimo vietą galima identifikuoti iš automobilių kėbulo numerių. Sprendimus dėl Bendrovės apmokestinimo priėmė suinteresuotos mokesčius administruojančios valstybės institucijos, kurios rėmėsi žinybiniu aktu Muitinės departamento direktoriaus įsakymu ir Europos Bendrijos reglamentais, kurie savaip interpretuoja visiems žinomas aplinkybes.

dvejetainis variantas pokalbių kambarys

Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Vadovaujantis Europos ekonominės erdvės susitarimo toliau — ir EEB susitarimas 4 protokolo 15 straipsnio 1 dalimi, importuojant kilmės statusą turinčius produktus į vieną iš Susitariančių Šalių, Susitarime numatytos sąlygos jiems taikomos pateikus judėjimo sertifikatą EUR.

Ši nuostata įtvirtinta ir Laisvosios prekybos lengvatų sistemos kilmės sertifikatas sutarties tarp Europos Ekonominės Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos toliau — ir Sutartis 3 protokole toliau — ir Sutarties 3 protokolas ; Muitinės departamento generalinio direktoriaus m.

Pareiškėjas nepagrįstai tapatina prekių kilmę su jų gamybos vieta. Lengvatinės prekių kilmės taisyklės apibrėžia prekių kilmės įgijimo reikalavimus, kuriuos privalo atitikti prekės, kad joms galėtų būti taikomos lengvatinių tarifų priemonės Bendrijos muitinės kodekso 27 straipsnis.

Prekių kilmės įgijimo reikalavimus taip pat reglamentuoja Bendrijos muitinės kodekso Įgyvendinimo nuostatų 98 straipsnis; Sutarties 3 protokolo 2 straipsnio 1 dalis; EEB susitarimo 4 protokolo 2 straipsnis.

Pareiškėjas nepagrįstai remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo m. Lietuvos įstojimo į Europos SąjungąLietuvos muitinė, atlikdama jos kompetencijai priskirtus veiksmus, nuo m. Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas Nr. Šio įstatymo 3 straipsnio 5 dalis apibrėžia, kad muitų teisės aktai — Europos Bendrijos muitų teisės aktai bei Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių aukščiausios prekybos užsakymų valdymo sistemos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, taip pat teisės aktaikuriuos muitinė leidžia naudodamasi jos veiklą reglamentuojančių teisės aktų jai suteiktais įgaliojimais, ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis muitinės sudaryti susitarimai su kitų valstybių muitinėmis.

Tell us whether you accept cookies

Muitinės įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad šiuo įstatymu prekybos lengvatų sistemos kilmės sertifikatas šio įstatymo priede nurodyti Europos Sąjungos teisės aktai. Šie Reglamentai nurodyti Muitinės įstatymo priede - Įgyvendinamų Europos Sąjungos teisės aktų sąraše. Konsoliduotų Europos Sąjungos ir Europos Bendrijos steigimo sutarčių straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reglamentai yra taikomi visuotinai ir yra privalomi visose valstybėse narėse. Remiantis minėtu teisiniu reglamentavimu apelianto argumentas dėl neva nepagrįsto Europos Bendrijos Reglamentų taikymo šio ginčo atveju, laikytinas teisiškai nepagrįstu ir dėl to atmestinas.

Užklausa sėkmingai išsiųsta

Pareiškėjo minimas Muitinės departamento generalinio direktoriaus m. Todėl šiuo Įsakymu turėjo vadovautis tiek muitinė, tiek prekių importuotojai. Muitinės departamento generalinio direktoriaus 06 07 įsakymo Nr. Pagal Bendrijos muitinės 26 straipsnio 2 dalies bei Sutarties 3-ojo protokolo 32 straipsnio nuostatas nepaisant to, kad pateiktas prekių kilmę įrodantis dokumentas, muitinė turi teisę, kilus rimtoms abejonėms, reikalauti, kad būtų pateiktas bet kuris papildomas įrodymas, liudijantis, kad nurodyta prekių kilmė tenkina atitinkamų Bendrijos teisės aktų nustatytų taisyklių reikalavimus.

Kas sudaro Infolex paiešką? Teisės Aktai posistemė. Praktika posistemė.

EEB susitarimo 4-ojo protokolo 32 straipsnio 6 dalyje ir Sutarties 3-ojo protokolo 32 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta, kad jeigu esant pagrįstoms abejonėms, administracija atsakymo negauna arba jeigu tame atsakyme nėra pakankamai informacijos, leidžiančios nustatyti atitinkamo dokumento tikrumą ar produkto kilmę, prašymą pateikusi muitinė atsisako taikyti preferencinius muito tarifus.

Taigi, tuo atveju, jei Lietuvos muitinei kyla pagrįstų abejonių dėl importuotų į Lietuvos Respubliką Bendrijos muitų teritoriją prekių kilmės nagrinėjamu atveju - Šveicarijos Konfederacijosimportuotojo pateikti prekių kilmės dokumentai - judėjimo sertifikatas EUR. Muitinės departamentas pateikė Šveicarijos muitinei užklausą dėl Bendrovės Lietuvos muitinei pateiktų dokumentų įforminant importuotų automobilių išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūrą - prekių judėjimo sertifikatų EUR.

Kartu su užklausa pateikė prekybos lengvatų sistemos kilmės sertifikatas abejones sukėlusius strategijos prekybos tv. Remiantis prieš tai prekybos lengvatų sistemos kilmės sertifikatas teisiniu reglamentavimu konstatuotina, kad muitinių administracinio bendradarbiavimo procese Lietuvos muitinei gavus iš Sutarties šalies eksportuotojos muitinės jos atlikto patikrinimo dėl pagrįstas abejones sukėlusių prekės kilmės dokumentų medžiagą, kuri savo turiniu iš esmės atitinka EEB susitarimo 4-ojo protokolo 32 straipsnio 6 dalyje ir Sutarties 3-ojo protokolo 32 straipsnio 6 dalies nuostatas, atsakovas ir tretysis suinteresuotas asmuo neturėjo pagrindo laikyti tokią medžiagą šiuo atveju m.

Klauskite mūsų ekspertų

Atsižvelgus į tai, kad Šveicarijos generalinis muitinės derektoratas nepatvirtino m. ABTĮ 57 straipsnyje įtvirtinta, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios. Šveicarijos muitinės m. Automobilio kėbulo numeris, kuriame yra duomenys apie šios prekės pagaminimo šalį, pats savaime nesuteikia pagrindo taikyti preferencinį muito tarifą.

Nustatant bet kurios prekės kilmę, turi būti laikomasi visų bendrųjų prekių kilmės nustatymo taisyklių. Sutartimi aiškiai apibrėžta kokie prekių kilmės dokumentai suteikia teisę importuotoms iš Šveicarijos Konfederacijos prekėms taikyti preferencijas. Analogiškus prekių kilmės įgijimo prekybos lengvatų sistemos kilmės sertifikatas nustato ir Sutarties 3-ojo protokolo 1,2,3 straipsniai, o taip pat Europos ekonominės erdvės EEE susitarimo 4-ojo protokolo 2 straipsnis.

Kodą turi sudaryti trys simboliai, raidės ar skaitmenys, priskirti šalies, kurioje gamintojas vykdo pagrindinį verslą, kompetentingų institucijų, susitarusių pagal Tarptautinės standartizacijos organizacijos ISO įgaliojimą veikiančia tarptautine agentūra. Pirmasis simbolis turi žymėti geografinę sritį, antras - šalį toje geografinėje srityje, o trečias - konkretų gamintoją.

kanados mokesčiai už akcijų pasirinkimo sandorius

Taigi, remiantis minėtu teisiniu reglamentavimu, automobilių šalies gamintojos nustatymas, vadovaujantis Komisijos m. Vadovaujantis Įgyvendinimo nuostatų straipsniu, jei kilmės statusą turintys produktai, eksportuoti iš lengvatas gaunančios respublikos ar Bendrijos į kitą šalį, grąžinami, jie turi būti laikomi neturinčiais kilmės statuso, jeigu kompetentingoms institucijoms negalima pateikti svarių įrodymų, kad grąžinti produktai yra tie patys kaip ir eksportuoti, ir su jais nebuvo atlikta jokių operacijų, išskyrus tas, kurios yra būtinos gerai jų būklei išlaikyti, kol prekybos lengvatų sistemos kilmės sertifikatas yra laikomi toje šalyje arba eksportuojami.

Analogiška nuostata įtvirtinta ir Laisvosios prekybos sutarties tarp Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 3-ojo protokolo 12 straipsnio 2 dalyje. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas pateikė į bylą duomenis tik apie tai, kad jis m.

Taigi, apelianto argumentai, kad sprendžiant klausimą dėl preferencinio muitų tarifo taikymo, prekės automobilio kilmės šalis gali būti nustatoma atsižvelgiant į automobilio kėbulo numerį, yra nepagrįsti.

ateitis ir pasirinkimo galimybės indijos akcijų rinkoje

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu 43 adm. A apelianto nurodytas m. Taigi, apeliantas siūlo remtis negaliojančiu teismo sprendimu. Tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą remiantis jame išdėstytais argumentais nėra pagrindo. Todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo m.

medžiagos