Prekybos mėlynėmis galimybės, Maisto dažus sukūrė iš mėlynių ir aronijų

prekybos mėlynėmis galimybės

Jų la­bai ma­žai bu­vo ne tik Lie­tu­vos miš­kuo­se, bet ir kai­my­ni­nė­je Bal­ta­ru­si­jo­je, kur įmo­nė tu­ri šių uo­gų su­pir­ki­mo pa­da­li­nį.

prekybos mėlynėmis galimybės

Uo­gų už­si­šal­dys 10 proc. Dau­giau­sia — mė­ly­nių, maž­daug 2 tūkst.

Pagrindinė įmonės veikla — didmeninė prekyba šviežiais bei šaldytais miško grybais ir uogomis. Šio šeimos verslo įkūrėjas — turintis daugiau nei 20 metų darbo patirtį šaldytų ir šviežių grybų bei uogų eksporto ir importo rinkoje. MELBERA turi nuosavybės teisėmis priklausančią įmonę Ukrainoje, kur šviežia produkcija tiesiai iš miško superkama, užšaldoma, išvaloma, supakuojama ir sandėliuojama.

Šį­met jų bus už­šal­dy­ta be­veik to­nų ma­žiau. Kaip sa­ko ben­dro­vės di­rek­to­rius Ge­di­mi­nas Dauk­šys, mė­ly­nių Lie­tu­vos miš­kuo­se bu­vo ma­žai, nors jų už­megz­ta ir ne­ma­žai, bet uo­gos, ti­kė­ti­na, dėl saus­ros ar dėl ki­tų prie­žas­čių nu­by­rė­jo. Taip pat at­si­ti­ko ir Bal­ta­ru­si­jo­je, kur ben­dro­vė tu­ri šių prekybos mėlynėmis galimybės su­pir­ki­mo pa­da­li­nį, o jis šį­met be­veik ne­dir­bo.

Kaip nie­ka­da anks­tes­niais me­tais uo­gų šal­dy­mu ir pre­ky­ba be­si­ver­čian­čią Aly­taus ben­dro­vę dėl mė­ly­nių gel­bės Šve­di­ja, kur da­bar pra­si­de­da mė­ly­nių se­zo­nas ir ti­ki­ma­si mak­­­si­ma­liai su­pirk­ti trūks­ta­mą uo­gų kie­kį.

Prie­žas­tis ta pa­ti — ma­žes­nis uo­gų der­lius. Dauk­šio tvir­ti­ni­mu, per šį se­zo­ną įmo­nė už­si­šal­dys uo­gų 10 proc.

Išgirdo verslo skundą Idėja apie maistinių dažų gamybą p. Lamanauskui kilo bendraujant su kolegomis mokslininkais iš Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto. Jie ne kartą buvo girdėję verslininkų skundus, kad rinkoje trūksta natūralių maisto dažų, o esami arba per brangūs, arba jų gamybos būdas nėra patrauklus.

Anks­čiau uo­gų se­zo­nų me­tu įmo­nė dir­bo ke­tu­rio­mis, šį­kart — tik dviem pa­mai­no­mis. O nuo­lat įmo­nė­je dir­ba apie pus­šim­tį žmo­nių.

prekybos mėlynėmis galimybės

Pas­ta­rų­jų uo­gų dau­giau­sia at­si­ve­ža­ma iš Len­ki­jos. Pa­vyz­džiui, 80 ki­lo­met­rų nuo Lie­tu­vos sie­nos Len­ki­jo­je vie­nas ūki­nin­kas tu­ri hek­ta­rų braš­kių plo­tą, pas jį už­de­ra prekybos mėlynėmis galimybės 5 tūks­tan­čius to­nų uo­gų.

prekybos mėlynėmis galimybės

Čia braš­kes per­ka ne tik mū­sų įmo­nė. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad per me­tus mums rei­kia to­nų eko­lo­giš­kų avie­čių.

prekybos mėlynėmis galimybės

Bet jų 90 pro­cen­tų at­si­ve­ža­me vėl iš tos pa­čios Len­ki­jos, nes Lie­tu­vo­je nė­ra. Mū­sų po­rei­kis yra maž­daug to­nų šal­ta­lan­kių uo­gų, Lie­tu­vo­je, ma­no ži­nio­mis, yra apie 2 tūks­tan­čius hek­ta­rų šal­ta­lan­ky­nų, ta­čiau di­džią­ją da­lį šal­ta­lan­kių pri­vers­ti pirk­ti Lat­vi­jo­je ar Es­ti­jo­je, nes lie­tu­viai šių uo­gų ne­ski­na.

prekybos mėlynėmis galimybės

Įmo­nė, pa­sak di­rek­to­riaus, pa­jė­gi per se­zo­ną su­pirk­ti ir už­šal­dy­ti apie 20 tūkst. Apie 20 proc.

prekybos mėlynėmis galimybės

Nuorodos kopijavimas Žaliavos Lietuvoje nerandantis verslininkas vardina uždarbio galimybes Nuoroda nukopijuota Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.

medžiagos