Diversifikavimo strategijos apibrėžimas strateginiame valdyme

Strateginis valdymas

Autorius: Laima Įvadas Naujos technologijos nepaliaujamai veržiasi į mūsų pasaulį. Vienas mes priimame, kitų šalinamės, nes jos mums sukelia baimę.

Lietuva yra konservatyvus kraštas, todėl naujovės yra nelabai priimtinos, tačiau per pastaruosius kelis metus informacinių technologijų raida stipriai sustiprėjo ir vis daugiau įmonių, firmų ir kitų diversifikavimo strategijos apibrėžimas strateginiame valdyme taiko informacines sistemas savo valdyme. Naujos technologijos pirmiausiai pritaikomos kariuomenėje. Jos pradedamos pritaikyti todėl, nes be jų šiuolaikinis mūšis neįmanomas.

Tai suprato ir mūsų karinė vyriausybė. Dabar išsivysčiusiose šalyse yra stengiamasi viską, kas geriausia duoti kariuomenei. O kaip Lietuvoje? Taigi, šiame darbe aš ir noriu aptarti informacinių technologijų panaudojimą kariuomenės valdyme, t.

Ką reiškia įvairi augimo strategija. Integruotos augimo ir įvairinimo strategijos

Kuo svarbios duomenų bazės kariuomenėje ir apskritai Lietuvoje atsispindi šiame darbe. Šį darbą parašiau tam, kad nušviesti dabartinę Lietuvos kariuomenės padėtį ir jos požiūrį į naujų technologijų raidą, taip pat parodyti kaip galima įdiegti naujas technologijas Lietuvos kariuomenėje. Kadangi pats studijuoju diversifikavimo strategijos apibrėžimas strateginiame valdyme organizacijoje, tad puikiai suprantu kokia atsakomybė tenka vadui, ypač mūšio metu.

Praėję karai parodė I — II Pasauliniaikad blogas ryšys tarp vadų ir pavaldinių atveda prie pralaimėjimų. Pralaimėjimai budavo todėl, kad žuvus vadui, niekas nebevaldydavo karių. Tarp jų kildavo panika ir tuomet mūšis baigdavosi pralaimėjimu. Visai kitokia yra šiuolaikinio karo koncepcija. Šiuolaikinis karas yra paremtas kompiuterinėmis technologijomis.

diversifikavimo strategijos apibrėžimas strateginiame valdyme kaip sukurti juodosios dėžės prekybos sistemą

Išsivysčiusiose šalyse kariai yra sąjungos ramiojo vandenyno akcijų opcionai tokia diversifikavimo strategijos apibrėžimas strateginiame valdyme, kuri leidžia jam stebėti visą mūšio lauką ir rodo savų ir priešiškų pajėgų judėjimą.

Visas karių valdymas vyksta kompiuterio pagalba. Taip vyko ir neseniai pasaibaigęs Amerikos — Irako karas. Manau, kad greitu laiku ir Lietuvoje greitu laiku bus įdiegtos tokios technologijos, leisiančios valdyti karius kompiuterio pagalba. Mano nuomone, šis projektas negali būti neįgyvendintas, kadangi informacinės technologijos yra nesustabdomos ir jei neįgyvendinsime mes, įgyvendins mūsų priešas.

Kas atsitiktų, jei mes šito nepadarytume? Pirmiausia, tai kristų mūsų kariuomenės prestižas. Bet ne tai svarbiausia. Daugeliu atveju kariuomenė negalėtų atlikti savo funkcijų, tai yra užtikrinti gyventojų ar valstybės saugumo.

Galima išvardinti labai daug priežasčių, bet manau, kad jos visos yra visiems gana aiškios. Taigi pirmiausiai ir norėčiau pradėti duomenų bazėmis — pagrindine šio projekto idėja.

Teorinė dalis 1. Strateginio valdymo principai. Strateginis valdymas yra nuolatinis, dinaminis ir nuoseklus procesas, kuriuo remdamasi organizacija laiku prisitaiko prie išorinės aplinkos pokyčių ir efektyviau išnaudoja savo turimą potencialą. Kaip strateginio valdymo proceso rezultatas parengiama ir įgyvendinama strategija — sprendinių visuma, apibrėžianti organizacijos svarbiausius ateities tikslus ir veiksmus bei priemones tiems tikslams pasiekti.

Strategijs siejama su organizacija, kuri plačiąja reikšme suprantama kaip žmones bendrai veiklai jungianti sistema, turinti savo funkcionavimo tikslus ir priemones tiems tikslamsįgyvendinti. Šitoks platus apibrėžimas organizacija leidžia laikyti politinę partiją, šalies vyriausybę, valstybinę įstaigą, kariuomenę, universitetą, įmonę, akcinę diversifikavimo strategijos apibrėžimas strateginiame valdyme, profesinę sąjungą ir t.

Strateginio valdymo bendrieji principai ir specifika priklauso nuo oraganizacijos: Ø veiklos pobūdžio produkciją gaminančios ir paslaugas teikiančios organizacijos ; Ø finansavimo šaltinių komercinės ir nekomercinės organizacijos ; Ø nuosavybės valstybinės ir privačios organizacijos ; Ø dydžio mažos ir didelės organizacijos ; Ø diversifikacijos diversikuotos ir nediversifikuotos organizacijos.

Strategijos esmę plačiau atskleidžia tokie momentai: Ø strategija turi tam tikrame konkurencijos lygyje apibrėžtą tikslinę orientaciją; Ø neatsiejama strategijos dalis yra veiksmai ir priemonės jai įgyvendinti; Ø strategija siejama su tam tikru vidutinės trukmės 3 — 7 metai perspektyviniu laiko periodu; Ø strategija formuojama atsižvelgiant į organizacijos išteklinį potencialą, kuris lemia organizacijos silpnubes ir stiprybes; Ø strategija kuriama atsižvelgiant į organizacijos išorinės aplinkos situaciją, kuri lemia ir organizacijos galimybes ir grėsmes jai; Ø strategija yra tuo efektyvesnė, kuo didesnį indėlį įneša į pridėtinės vertės kūrimą organizacijoje; Ø strategija yra tuo efektyvesnė, kuo didesnį konkurencinį pranašumą įgyja organizacija.

Būtina skiri strateginius ir operacinius sprendimus. Strateginiai sprendimai yra susieti su organizacijos esminėmis problemomis, kurios iškyla organizacijai sąveikaujant su išorine aplinka, ir veiksniais, kurie savo išskirtinumu teikia konkurencinį pranašumą prieš kitas organizacijas. Opraciniai sprendimai yra sprendimai, kuriesusiję su vidine operatyvine ir einamąja organizacijos veikla.

Strategijoje rekomenduojama išvengti jos pernelyg didelės detalizacijos operacinio tipo sprendimais. Skiriamos trys strateginio valdymo stadijos: Ø strateginė analizė, apimanti retrospektyvinio periodo organizacijos išorinės aplinkos ir išteklių analizę ir prognozavimą perspektyviniam periodui; Ø strategijos kūrimas, apimantis organizacijos strategijos tikslinės orientacijos apibrėžimą, strateginių sprendimų alternatyvų parengimą, jų įvertinimą ir galutinstrateginių sprendimų parinkimą; Ø strategijos įgyvendinimas, apimantis užduočių vykdytojamsrengimą, resursų paskirstymą ipo prekybos strategija biudžetinį planavimą, apskaitos ir kontrolės procedūras.

Dvejetainių parinkčių nuomonės strateginio valdymo proceso stadijos yra susipynusios tarpusavyje ir susijusios tiesioginiais bei grįžtamaisiais ryšiais. Šias stadijas ir ryšius tarp jų nevienidai traktuoja diversifikavimo strategijos apibrėžimas strateginiame valdyme strateginio valdymo metodologijos ir teorijos.

diversifikavimo strategijos apibrėžimas strateginiame valdyme robinhood opciono prekyba po valandų

Organizacijos strategiją struktūriškai ir logiškai sudaro strateginių sprendimų visuma. Kiekvienas strateginis sprendimas yra susijęs su trimis aspektais: turiniu, procesu ir kontekstu. Turinys — tai organizacijos veiklos sfera, susijusi su strateginiu sprendimu.

Procesas — tai veiksmų, susijusių su strateginiu sprendimu, susiejamas keičiantis organizacijos išorinei aplinkai. Kontekstas — tai aplinka, kurioje yra rengiamas ir įgyvendinamas strateginis sprendimas.

Pagal turinį strateginius sprendimus galima skirstyti į tris grupes: Ø organizacijos tikslinę organizaciją apibrėžiantys strateginiai sprendimai; Ø ištekliais pagrįsti strateginiai sprendimai; Ø rinka pagrįsti strateginiai sprendimai. Strateginis valdymas siejasi su strateginiu planavimu organizacijoje. Bendriausia reikšme planavimas vadyboje yra valdymo ciklo funkcija, kurios realizacijos rezultate apibrėžiami organizacijos tikslai ir nustatomi veiksmai bei priemonės tiems tikslams įgyvendinti.

Planavimas ir kitos valdymo ciklo funkcijos: organizavimas vykdytojų parinkimas, funkcijų delegavimas, grupių sudarymas ir t. Loginiu požiūriu, planavimas yra pirminė valdymo funkciją.

Jis sudaro pagrindą kitoms trims funkcijoms. Tik parengus planą atsiranda galimybė parinkti vykdytojus, parengti struktūrą, deleguoti funkcijas ir paskirstyti užduotis, motyvuoti vykdytojus ir jiems vadovauti, užtikrinti bendravimą tarp vykdytojų, vertinant jų darbo kokybę.

Planavimas turi specifinį ryšį su kontrole ir yra neatsiejamas nuo jos.

1. Yükselen Gartley — Harmonik Formasyonlar — TradingView

Planavimas ir kontrolė yra tiek glaudžiai susiję tarpusavyje, jog jie laikomi valdymo proceso Siamo dvyniais. Nors kontrolė didžiausią dėmesį kreipia į nukrypimus nuo nustatytų standartų, bet kartu kontrolė turi ypatingai sietis su planavimo procese apibrėžtais tikslais.

Pagrindinis kontrolės tikslas yra užtikrinti planų įgyvendinimą. Planavimas yra intelektinis procesas, kuris leidžia sukurti veiksmų planą. Planavimas susideda iš šių žingsnių sekos: Ø proceso inicijavimas. Planavimas nevysta savaime, o turi būti inicijuotas.

diversifikavimo strategijos apibrėžimas strateginiame valdyme haskell prekybos sistema

Proceso inicijavimas gali būti dvejopas. Jį gali inicijuoti organizacijos aukštesnio rango vadovai, pavesdami pavaldiniams sudaryti planus, kurie detalizuoja aukštesnio lygio planą. Planavimą gali pradėti taip pat funkciniai darbuotojai tiesiogiai be vyriausybės nurodymo, kai jie diagnozuoja galimybes arba grėsmes, tiesiogiai susijusias su funkcijomis; Ø planavimo prielaidų apibrėžimas.

Integruotos augimo strategijos

Planavimo prielaidos siejasi su ateities situacijos, kurioje bus realizuojamas planas, įvertinimu. Šios prielaidos gali apimti tiek vidinę, tiek išorinę organizacijos aplinką. Formuojant veiksmų planą, nėra gakimybių įvertinti visus vidinius ir išorinius veiksnius, kurie gali veikti būsimo plano įgyvendinimą.

Todėl apibrėžiant planavimo prielaidas, koncentruojamasi į svarbiausius veiksnius, galinčius nulemti plano sėkmę arba nesekmę; Ø tikslų formulavimas. Tikslai konkrečiai apibūdina, kas turi būti pasiekta, ir apibrėžia tolesnių veiksmų parinkimo kryptį; Ø alternatyvų identifikavimas. Šiame žingsnyje identufikuojami alternatyvūs būdai, kurie užtikrina apibrėžtų tikslų įgyvendinimą.

Visuomet rekomenduojama išryškinti alternatyvas, kurios nėra tiesiogiai matomos.

Įvairios augimo strategijos

Tačiau jau šiame žingsnyje patartina atmesti akivaizdžiai blogas alternatyvas, kad būtų sutaupytas laikas alternatyvų analizės stadijoje; Ø alternatyvų įvertinimas. Kiekviena alternatyva yra analizuojama stengiantis įvertinti silpnuosius ir stipriuosius aspektus, atsižvelgiant į suformuluotus tikslus ir planavimo prielaidas; Ø geriausios alternatyvos parinkimas.

diversifikavimo strategijos apibrėžimas strateginiame valdyme bovespa puma prekybos sistema

Šiame žingsnyje padoramas galutinis sprendimas dėl geriausios alternatyvos, užtikrinančios apibrėžtų tikslų įgyvendinimą. Sprendimo kokybė priklauso nuo to, kaip kruopščiai buvo atlikti ankstesni žingsniai; Ø atraminių planų kūrimas. Aprobavus planą, būtina parengti išvestinius arba atraminius planus, kurie detalizuoja ir sukonkretina bendrąjį planą.

Kiekvienio atraminio plano kūrimas inicijuoja naują planavimo ciklą, apimantį visus apibūdintus planavimo proceso žingsnius. Cia kursinis? Nebent referatas. O apimtis teksto 18 lapu.

Referatai, konspektai

Jis realizuojamas per kitas valdymo diversifikavimo strategijos apibrėžimas strateginiame valdyme organizavimą, vadovavimą ir kontrolę. Strateginis planavimas. Planavimas yra traktuojamas kaip formuluotas procesas. Planavimo formalizacija reiškia, kad visi išvardyti planavimo proceso žingsniai yra griežtai ir tiksliai aprašyti procedūromis ir taiksyklėmis. Tam tikra reikšme formalizuotas planavimo procesas yra analogiškas matematinio uždavinio sprendimo algoritmui.

Kaip žinoma, algoritmas yra uždavinio sprendimo žingsnių seka, kuriame numatytos visos galimos uždavinio sprendimo procese situacijos ir veiksmai, kurie turi būi atlikti kiekvienoje situacijoje. Formalizuojant planavimo procesą, taip pat turi būti numatytos galimos tokio proceso situacijos ir apibrėžtos kiekvienos situacijos taisyklės bei procedūros. Kadangi organizacijos plano parengimas yra sudėtingas procesas, formalizuoti jį tik pagal analogiją matematiniam algoritmui neįmanoma.

Tačiau pagal galimybes planavimo procesas visuomet yra apibūdintas procedūrų ir taisyklių visuma. Priešpaskutinis planavimo proceso žingsnis rodo, kad organizacijai būdinga planų hierarchija, kurioje skiriami strateginiai planai 3 — 7 metamasvidutinės trukmės planai 2 — 3 metamseinamieji planai vieneriems metams ir operatyviniai planai ketvirčiams, mėnesiams ir t. Kiekvienas iš nurodytų planų, išskyrus pirmąjį, yra traktuojamas kaip atraminis planas aukštesnio lygio planams.

Jų kūrimo ir įgyvendinimo procesas realizuojamas pagal anksčiau apibūdintą planavimo proceso žingsnių seką. Nepaisant to, kad visiems minėtiems planams rengti gali būti panaudojama ta pati žingsnių seka, šių žingsnių sudėtis ir turinys yra skirtingi kiekvienam planų hierarchijos lygiui.

Kylant hierarchijos pakopomis aukštyn, planavimo procesas darosi vis sudėtingesnis.

diversifikavimo strategijos apibrėžimas strateginiame valdyme gorila prekiauja pasirinkimo galimybėmis

Kartu sudėtingėja ir planavimo proceso formalizavimas. Strateginis planavimas traktuojamas kaip formali planavimo sistema parengti ir įgyvendinti strategijai, susijusiai su organizacijos misija ir tikslais.

Kategorijos

Strateginis planavimas nepakeičia strateginio valdymo, o tik formalizuoja jį kai kuriose organizacijose. Strateginio valdymo proceso formalizavimas neapsiriboja vien strategijos kūrimo stadija, o apima ir kitas dvi stadijas: strateginę analizę ir strategijos įgyvendinimą.

Prekyba evac traukinių vakuuminėmis sistemomis strateginio valdymo proceso stadijas ir strateginio planavimo proceso žingsnius, matyti, kad strateginė analizė atitinka tam tikra prasme planavimo prielaidų apibrėžimą.

Strategijos kūrimas siejasi su tikslų formulavimo, alternatyvų identifikavimo, alternatyvų įvertinimo ir geriausios alternatyvos parinkimo žingsniais.

Dokumentų pavyzdžiai Trečioji pagrindinių arba informacinių strategijų grupė apima diversifikavimo augimo strategijas. Šio tipo strateginiai planai įgyvendinami, kai įmonė nebegali efektyviai vystytis tam tikroje rinkoje su tam tikru produktu tam tikroje pramonės šakoje. Šis terminas dažnai siejamas su plėtra į sritį, su kuria nesusiję dabartinę veiklą organizacijos.

Strategijos įgyvendinimas apima strategijos atraminių planų rengimą ir strateginio plano įgyvendinimą. Strateginis valdymas organizacijoje neapsiriboja vien formalia strateginio planavimo sistema, o apima ir strateginį mąstymą, kuris negali būti formalizuotas ir yra daugiau kūrybinis, o ne formalus.

Kai praktikoje ta viltis ne visai pasitvirtino ir susidarė anksčiau neprognozuotos situacijos pavyzdžiui, naftos kainų krizėatsirado skeptiškas požiūris į bet kokį strateginį planavimą. Kritikai teigė, kad dėl formalizacijos reikalavimo strateginis planavimas tapo pernelyg biurokratiškas ir nelankstus praktiniam taikymui, strateginį mąstymą pakeitė formalios planavimo taisyklės ir procedūros, ilgalaikius strateginius tikslus užgožė trumpalaikiai finansiniai tikslai.

medžiagos